Simonis & Buunk vindt de redeneringen evenals de conclusie in de uitspraak van TMV-tuchtkamer van 24 december jl. buitengewoon teleurstellend. Mede daardoor is het NRC-verslag in verhouding tot het uitgebreide vonnis rechtbank Zutphen voor de meeste lezers onbegrijpelijk. S&B is van mening dat deze uitspraak vooral is gebaseerd op aannames (uit één bron namelijk die van de klager, de sportjournalist) en in belangrijke mate afwijkt van het door de Rechtbank te Zutphen uitvoerig vastgestelde feitencomplex. Juist ten aanzien van de onderdelen waarop de klacht is toegewezen geldt dat de door klager gestelde feiten niet vaststaan en uitspraken van S&B verkeerd zijn uitgelegd en volledig uit het verband zijn getrokken. Uiteraard is S&B hierdoor genoodzaakt in hoger beroep te gaan bij dezelfde brancheorganisatie TMV. De discussie over de inhoud van deze uitspraak zal dan opnieuw moeten worden gevoerd. S&B vertrouwt er op dat deze beoordeling in hoger beroep zal worden rechtgezet. De uitspraak van de andere klager werd door NRC niet belicht. Deze klacht bleek niet ontvankelijk en het kwam aldus niet aan behandeling toe.

S&B handhaaft integraal de op deze site gemelde verslaglegging.

Verkoper schilderij ‘De Hooiers’ moet schadevergoeding betalen aan kunsthandel

[persbericht rechtbank] Zutphen, 01 december 2021 

De rechtbank veroordeelt de particuliere verkoper van het schilderij De Hooiers (Jan Altink, 1925) om aan een kunsthandel uit Ede een schadevergoeding van 46.700 euro te betalen. Deze verkoper verkocht op 2 november 2020 het schilderij via een veilingwebsite aan de kunsthandel, maar leverde het schilderij vervolgens niet. Daarmee pleegde hij wanprestatie. De kunsthandel had in de procedure ingezet op afgifte van het schilderij, maar de verkoper verkocht en leverde het schilderij een week later aan een ander, zodat dat niet meer kan.

De kunsthandel had niet alleen de verkoper gedagvaard. Ook diegene van wie de kunsthandel in eerste instantie vermoedde dat hij op 9 november 2020 het schilderij van de verkoper had gekocht, moest op 14 oktober 2021 voor de rechter verschijnen. De vorderingen tegen hem wijst de rechtbank af.

Wilsgebreken

De verkoper vroeg in deze zaak om de koopovereenkomst te vernietigen. Volgens de verkoper zou sprake zijn van de wilsgebreken bedrog, misbruik van omstandigheden en/of dwaling. Daarbij speelde volgens de verkoper een telefoongesprek tussen de kunsthandel en een andere geïnteresseerde koper van het schilderij een grote rol. Dat telefoongesprek vond plaats een kleine 1,5 uur voordat de verkoper akkoord ging met het online bod van de kunsthandel. Het telefoongesprek vond plaats bij de verkoper thuis, omdat de andere geïnteresseerde koper net het schilderij kwam bezichtigen. Volgens de verkoper was het genoemde telefoongesprek een taxatie.

Geen bedrog

In het midden kan blijven of de kunsthandel ten behoeve van de andere geïnteresseerde koper het schilderij heeft getaxeerd op en waarde van maximaal 15 duizend euro. Want zelfs als dat zo zou zijn, is niet komen vast te staan dat de kunsthandel voorafgaand aan het bewuste telefoongesprek wist dat de andere geïnteresseerde koper zich op dat moment bij de verkoper bevond. En zelfs als dat wél zo was, is niet komen vast te staan dat de kunsthandel wist dat de verkoper kon meeluisteren met wat zij telefonisch vertelde aan de andere geïnteresseerde koper.

Geen misbruik van omstandigheden

Volgens de verkoper is hij door zijn onervarenheid bewogen tot het sluiten van de koopovereenkomst. De kunsthandel kende de verkoper echter voor het tot stand komen van de koopovereenkomst helemaal niet. Dat is wel vereist, wil een beroep op misbruik van omstandigheden slagen.

Geen dwaling

De verkoper heeft ook niet gedwaald over de waarde van het schilderij of de identiteit van de koper. Uit het bekende arrest van de Hoge Raad uit 1959 (de Kantharos van Stevensweert) volgt dat de verkoper – door met de verkoop akkoord te gaan – de kans prijsgeeft dat (in dit geval) het schilderij achteraf meer waard was dan hij tijdens de verkoop kon vermoeden. Die verkopersdwaling komt ook in dit geval voor rekening van de verkoper.

De verkoper wist bij het sluiten van de koopovereenkomst niet met wie hij zaken deed. Het bod was namelijk van een anonieme koper. Dat vormde voor de verkoper kennelijk geen beletsel: in plaats van het bod af te wijzen, accepteerde hij het. Dat betekent dat de verkoper ook niet heeft gedwaald ten aanzien van de identiteit van de koper, de kunsthandel, zo bleek achteraf.

Schade

De koopovereenkomst blijft dus in stand. De verkoper pleegt wanprestatie door het schilderij niet aan de kunsthandel te leveren. De verkoper moet daarom – zoals de kunsthandel subsidiair vorderde – aan haar de gederfde winst vergoeden. Het schilderij is inmiddels veel meer waard dan tijdens de online transactie van 2 november 2020. Dat volgt uit taxatierapporten van andere gecertificeerd taxateurs. De gederfde winst voor de kunsthandel is het verschil tussen de actuele waarde van het schilderij en het bedrag dat zij er in november 2020 voor wilde betalen. De verkoper moet aan de kunsthandel naast een schadebedrag van 46.700 euro ook de wettelijke rente, beslagkosten en proceskosten betalen.

[Bron]

Samenvatting van de gang van zaken

De Edese kunsthandel, Simonis & Buunk (hierna: S&B), volgde het schilderij De hooiers van Jan Altink al vóórdat deze op de openbare veiling kwam; het werd een maand eerder (29 september 2020) al ter beoordeling bij de kunsthandel aangeboden. Deze informatie is bekend bij de media, maar wordt consequent niet gemeld. 

Op kunstveiling.nl werd vanaf dat het lot online kwam (oktober 2020) door niemand geboden en het bod van S&B kon worden uitgesteld, wat financieel goed uitkwam voor S&B. Bovendien was er de mogelijkheid om na de veiling direct met de eigenaar, die vanaf 29 september al bij S&B bekend was, de koop te doen. Maar het kwam gelukkig in de aftersale, de ‘naverkoop’. Terwijl het bod van S&B al langer klaar stond om te worden afgegeven, werd de kunsthandel op dat moment gevraagd het schilderij te taxeren voor sportjournalist Herbert Dijkstra. S&B plaatste het bod, dat werd geaccepteerd door verkoper en S&B kocht het schilderij. In de kunstbranche gebeurt dit in de regel anoniem. De veilingsite bedacht hiervoor het pseudoniem ‘Slim’.  

Herbert Dijkstra kreeg geen taxatie, maar is mondeling kenbaar gemaakt wat de veilingprijzen zijn van schilderijen van Jan Altink in de afgelopen 7-8 jaar. Dit is openbare informatie en traceerbaar via veilingsites. S&B was niet verplicht om te taxeren, omdat er geen taxatieovereenkomst tot stand was gekomen en dat ook niet zou gebeuren – de kunsthandel had zelf belang bij het schilderij. Door een dergelijke taxatie overeen te komen, zou iedereen gemakkelijk de concurrentie kunnen aangaan met de specialist.

Bovendien betaalde Herbert Dijkstra onder het mom van spoedtaxatie een te laag bedrag van 85 euro, wat kort na betaling is teruggestort. Aankoopadvies bedraagt normaliter 10-15% van de transactiewaarde, is geen eenvoudige exercitie en gebeurt in de regel niet per telefoon.

S&B heeft gebeld met Dijkstra, maar heeft nooit gesteld dat het schilderij de waarde zou hebben zoals bij monde van Dijkstra wordt gesteld in de media. Dit is onjuiste informatie en in strijd met de waarheid. Er is door S&B louter en duidelijk melding gemaakt van de opbrengsten van de ándere schilderijen van Altink tussen 2013-2020, waarvan het merendeel door S&B is gekocht. Het schilderij is dus nooit getaxeerd voor Dijkstra noch voor verkoper Van Seventer.

Weigering van een gesprek (of taxatie) kan gevoelig liggen en informatie geven die ongewenst is. Daarom is neutraal verwezen naar veilingopbrengsten op openbare veilingsites. Benadrukt werd in dat gesprek dat dit geen aankoopadvies betrof. 

Vervolgens is Dijkstra – door rauwelijks Undercover in Nederland in te schakelen toen het schilderij al was verkocht – met de verkoper toch weer aan tafel gegaan en heeft het schilderij gekocht en voor een derde afgenomen. Deze latere koop veroorzaakt bewust en te kwader trouw contractbreuk van de eerste koop. Dit is in strijd met de koopovereenkomst tussen Simonis & Buunk en de verkoper, wat Dijkstra bewust heeft gedaan door voor een bevriende relatie te kopen. 

De rechter heeft in kort geding geoordeeld dat er sprake is van een rechtsgeldige koop tussen Simonis & Buunk en de verkoper. Drie voorzieningenrechters hebben toestemming gegeven het door Dijkstra zoek gemaakte schilderij onder conservatoir beslag ten gunste van Simonis & Buunk af te geven. De samenspannende tegenpartijen geven, ook tijdens de rechtszitting van 14 oktober, nog steeds aan niet te weten waar het schilderij momenteel is. Dat geeft geen indruk van goede trouw. De rechtbank veroordeelt de verkoper daarna in het vonnis van 1 december tot schadevergoeding wegens wanprestatie (contractbreuk), omdat hij het via de veilingsite verkochte schilderij niet aan de koper heeft geleverd. Bovendien wordt hij veroordeeld om aan Simonis & Buunk een schadevergoeding van 46.700 euro plus de wettelijke rente, beslagkosten en proceskosten te betalen.

‘De hooiers’ van Jan Altink uit 1925

Uitgebreide beschrijving van de gang van zaken

De aanleiding

Op 30 september 2020 wordt aan de (1e) koper Simonis & Buunk (hierna: ‘de kunsthandelaar’) een schilderij ter taxatie aangeboden. Het betreft De hooiers van Jan Altink uit 1925. Op het schilderij zijn twee boeren te zien, druk in de weer met de hooioogst. In het midden een paard, het geheel geschilderd in overtuigende lila-roze kleuren en een knaloranje zon die ondergaat boven het Groninger land. Aanbieder is de heer D. van Seventer uit Klarenbeek, nabij Apeldoorn. Hij krijgt meteen antwoord en wordt bovendien dezelfde dag uitgenodigd het schilderij te komen laten zien maar er volgt geen reactie…

Enkele weken later, in oktober 2020, verschijnt het werk op veilingplatform Kunstveiling.nl, startprijs: € 30.000,- excl. 15% opgeld. Het wekt grote belangstelling van de kunsthandelaar. Hij heeft in die weken veel gekocht en schuift nieuwe, dure aankopen nog even voor zich uit. Wel houdt hij het kavel van de Altink in de gaten. Als er op geboden wordt, dan zal hij inspringen en zal over het bod heen bieden. Dat gebeurt niet. De biedingen blijven uit, het wordt virtueel als ‘onverkocht’ afgehamerd en komt in de aftersale voor € 30.000,-. Er lijken op deze internetveiling – van voornamelijk hedendaagse kunst en lithografie – onverwacht geen kapers op de kust, de kunsthandelaar heeft even de tijd en met een beetje geduld en geluk stelt de verkoper zijn verwachtingen en prijs ook nog bij.

Twee taxatieverzoeken

Ondertussen komt op het kantoor van de kunsthandelaar een spoedtaxatieverzoek van een ‘erfstuk’ binnen van sportjournalist Herbert Dijkstra. Zijn naam wordt herkend; eerder in die week stuurde hij namelijk foto’s van een schilderij van Wim Oepts (1904-1988) ter beoordeling dat vals is. Deze Oepts wilde de sportjournalist laten taxeren omdat hij het overwoog aan te schaffen op eBay, wat hij ondanks het taxatieoordeel ‘vals’ naar later blijkt toch alsnog kocht (zie een uitzending van RTV Drenthe (10 juni 2021, na minuut 1:59). “Hij was het vertrouwen in de kunsthandel verloren, hechtte daarom geen waarde meer aan hun oordeel en kocht de valse Oepts toch”, aldus NRC-journalist Arjen Ribbens. Natuurlijk heeft Simonis & Buunk níet (tot driemaal toe) geboden op een valse Oepts, wat NRC suggereert. 

In ieder geval lijkt Dijkstra bijzonder tevreden over de geleverde dienst van de kunsthandelaar. In zijn nieuwe aanvraag brengt hij ‘hulde aan de service’ voor de spoedtaxatie van ‘een mogelijke Wim Oepts’ en doet hij ‘daarom nogmaals een verzoek voor een spoedtaxatie’. Dit keer betreft het, naar zijn zeggen, een ‘erfstuk’ van… Jan Altink: De hooiers uit 1925. Het tarief dat bij een spoedtaxatie hoort is € 125, maar hij maakt € 85 over en verwacht een spoedige reactie. Sinds jaar en dag wordt een mondelinge taxatie pas in behandeling genomen nadat het bedrag is ontvangen op een goede-doelenrekening. Een volledige betaling blijft uit. 

Tegenstrijdige belangen

‘We moeten passen voor deze taxatie’, zegt een medewerker van de kunsthandel. ‘De belangen zijn tegenstrijdig: een taxatieklant vraagt om advies terwijl we zelf al een maand een oogje op het kunstwerk hebben’. Tegelijkertijd geldt: het uitdrukkelijk teruggeven van een taxatie zal doen veronderstellen dat er aankoopbelangstelling is vanuit de kunsthandel. Aan weigering van de taxatieopdracht verbindt een goed verstaander – die een ervaren journalist is – ook een antwoord. Temeer omdat de inbrenger geen volledig tarief betaalt, bespreekt de kunsthandelaar met zijn medewerker dat we een vrijblijvend telefoontje doen en wel 1) de echtheid van het schilderij bevestigen 2) een conditiegebrek melden: de zogenaamde spieraamdoorslag die vanaf de foto goed te zien is en 3) voor wat betreft de waarde het algemeen te houden door te zeggen wat goede werken van Jan Altink de laatste 7-8 jaar op veilingen hebben opgebracht. Zo’n marktschets is eenvoudig online na te zoeken en de medewerker wijst hiertoe de weg: alle aangeboden werken van Jan Altink zijn op de veilingen onder de € 15.000,- grens (excl. opgeld) gebleven. Bovendien geeft hij bronnen aan voor nadere informatie. 

‘Erfstuk’

Deze marktschets ligt in lijn met wat de successiewaarde van een erfstuk – wat dit heette te zijn – zou kunnen zijn. Ook was de informatie conform de schatting van de veilingmeester van Kunstveiling.nl, namelijk € 10.000-15.000,-, maar de eigenaar bleef ruim het dubbele vragen, waar hij overigens gelijk in had.

Het is opmerkelijk dat de sportjournalist kiest voor taxatie bij onze kunsthandel – de actiefste kunsthandel die in de afgelopen zeven jaar vrijwel alle mooie stukken van Altink voor de wederverkoop aankocht. Het zogenaamde erfstuk was zijn erfstuk niet. Verkoper Van Seventer bood het immers een maand eerder bij dezelfde kunsthandel ter beoordeling aan en het stond later twee weken te koop op een openbare veilingsite. Op het moment van de aanvraag heeft de kunsthandel 31 schilderijen van Jan Altink in de verkoop, ook op de website, waarmee zij de grootste vertegenwoordiger van Altink is. Via alle kanalen probeert de kunsthandelaar Altinks werk te bemachtigen. Door voor deze kunsthandel als koopman-taxateur met een onvolledige fee (van € 85) te kiezen in plaats van voor een inkoop adviserende makelaar via de Federatie TMV (waar doorgaans een fee voor staat van 10 tot 15% van de transactiewaarde) dacht de journalist ‘waar’ voor zijn geld te krijgen en kwam hij zo in het vaarwater van de handelaar…

Naar later bleek dacht Dijkstra kennelijk ook om door een taxatieverzoek een concurrent uit de markt te kunnen drukken, want de combinatie van taxatie en inkoop is uit den boze. 

 

Anoniem

Ondertussen gaan enkele andere kostbare schilderijen in de kunsthandel ‘over de toonbank’ en besluit de kunsthandelaar de Altink after sale (in de naveiling) te kopen. Op zaterdag 31 oktober geeft de kunsthandelaar aan de medewerker van Kunstveiling.nl zijn bod door van € 27.000,- exclusief 15% opgeld (samen € 31.050,-) en deelt als gebruikelijk mee graag anoniem te willen blijven, dit ter voorkoming van ‘meelifters’ die instappen zodra een bekende kunsthandelaar interesse toont. Het is niet de kunsthandelaar, maar de veilingdirecteur zelf die aan de kunsthandelaar het pseudoniem ‘Slim’ toekent. Als het aan de kunsthandelaar ligt wordt hij liever ‘Dom’ genoemd…

Verboden onderhandeling

Wat schetst de verbazing als de medewerker van de kunsthandelaar daags na het weekend op 2 november telefonisch contact zoekt met de sportjournalist, waarvan achteraf blijkt dat hij op dat moment bij de verkoper van het schilderij van Altink in huis is. In Klarenbeek nabij Apeldoorn. De sportjournalist is daar om het schilderij te bekijken en eventueel tot zaken te komen. De eigenaar had zijn adres op de site geplaatst. Dit onderlinge zaken doen is van zowel verkoper als potentiële koper in strijd met de veilingvoorwaarden van kunstveiling.nl. ‘Dat is logisch want anders wordt het schilderij na de veiling teruggetrokken en ontwijkt de verkoper de verschuldigde veilingcommissie’, aldus Arthur Brouwers, directeur van de veiling. Alle communicatie moet via het veilingplatform.

Alles behalve taxatie

De medewerker vertelt in het telefoongesprek van 2 november met de sportjournalist over de echtheid, de conditie en geeft als afgesproken een schets van de afgelopen zeven jaren waar Altink geen hogere veilingprijs opbracht dan de hoogste netto schattingen van € 10.000-15.000,-.  ‘Er is € 27.000,- geboden’, aldus de verbaasde journalist tegen de medewerker. Met verwijzingen naar opbrengstarchieven geeft de medewerker – conform plan – de actuele veilingopbrengsten aan van wat de Altink-markt de afgelopen zeven jaar doet. Natuurlijk wist de medewerker dat zijn werkgever, de kunsthandelaar, die € 27.000,- twee dagen eerder had geboden, maar is hij verplicht dit te delen met een nieuwsgierige ‘indringer’? Die onder valse voorwendselen een taxatie vraagt van een ‘erfstuk’ om een inkoopadvies te krijgen in plaats van een richtlijn voor de erfbelasting?

Het was nota bene een vraag aan de marktleider in werk van deze schilder met de grootste verkoopcollectie op internet. En dat wist de sportjournalist ook wel door via de taxatiebutton op dezelfde website het formulier in te vullen met een (spoed)taxatieverzoek. De kunsthandelaar had zijn medewerker expliciet de opdracht gegeven: ‘doe géén taxatie op het stuk zelf! We verklaren alleen het schilderij echt en mooi, vertellen over het conditionele mankement, maar we doen geen taxatie en zeker geen inkoopadvies op het schilderij zelf.’ De kunsthandel heeft ‘inkoopadvies’ niet op zijn menu; zij kopen zelf. Voor inkoopadvies moet je bij een kunstmakelaar zijn, die voert een inkoopadvies discreet uit voor ca. 10-15 % van de transactiewaarde.

Na het eerste telefonische gesprek over de ‘pseudotaxatie’ met de medewerker op maandag 2 november besluit de sportjournalist af te haken. De sportjournalist raadt op zijn beurt de Australische verkoper aan het bod van € 27.000,- te accepteren. Maar is het wel zijn taak om de verkoper dit aan te raden? De verkoper accepteert hetzelfde uur het bod via de veilingsite. De kunsthandelaar heeft De hooiers  gekocht en maakt het geld van € 31.050,- over naar de bankrekening van de veiling. Het enige dat rest is de levering, iets dat volgens de veilingvoorwaarden van kunstveiling.nl koper en verkoper met elkaar moeten afwikkelen.

De sportjournalist wordt onsportief

Twee of drie dagen na de legitieme koop van de kunsthandelaar – over en weer bevestigd op internet – belt de sportjournalist opnieuw naar de medewerker van de kunsthandel over de zogenaamde taxatie. Hij wil het hele verhaal opnieuw horen en stelt de medewerker indringende vragen.  Terwijl qua verkoop ‘het doek al is gevallen’; het doek van Jan Altink is verkocht via kunstveiling.nl aan de anonieme koper, de kunsthandelaar.

Hij blijkt spijt te hebben en probeert alsnog het schilderij te bemachtigen voor, naar verluidt, € 30.000,- plus opgeld. Hij is namelijk in de boze veronderstelling dat de kunsthandelaar de koper kon zijn en spant met de verkoper en een collega-journalist van Undercover in Nederland samen, al na 2 dagen. Ze fingeren dat er geleverd wordt en de directie van Kunstveiling.nl maken – voor niets – een afspraak om het schilderij, vanuit Amsterdam, af te halen nabij Apeldoorn om het schilderij later bij de kunsthandelaar te bezorgen. Ter plaatse staan directeur en medewerker van Kunstveiling.nl voor het voldongen feit dat er niet geleverd wordt. Ze krijgen pas geleverd ‘met een smoes’ als de naam van de anonieme koper wordt onthuld. Maar na het noemen van de naam van de kunsthandelaar kregen zij het schilderij niet mee… Met ‘een kater’ gingen ze weer naar Amsterdam. Waarom wel een afspraak maar geen levering?

De koopman

En dan gebeurt er iets vreemds: volgens zijn advocaat koopt vervolgens niet de sportjournalist, maar een derde het schilderij via de sportjournalist bij de verkoper. Voor € 34.000,- all in. Deze vriend van de sportjournalist betaalt ook en zo probeert de journalist via een omweg alsnog het schilderij te bemachtigen.

De verkoper wilde liever niet aan de handel verkopen en de sportjournalist wilde ook buiten de handel om zaken doen, was onzeker over de Altink, dacht daarom dé kenner met meer dan 40 jaar ervaring om advies te vragen en liet zijn verliefdheid wegnemen door een marktschets van een medewerker, zonder ervoor de gebruikelijke 10% commissie te betalen (de sportjournalist kreeg zijn € 85,- teruggestort). Zogezegd: hij wilde ‘voor een dubbeltje op de eerste rang’. Een koopman handelt anders. Die voelt zich niet belemmerd om te bieden en een koop te sluiten als anderen toekijken. Koopman-zijn is avonturieren, een beroep, net als bij voetbal, ook met de nodige schijnbewegingen. Bovendien mág een professionele kunsthandelaar geen geld aannemen om vervolgens niet te bieden. Dat is volgens de ACM mededingingsrechtelijk een ‘verboden handeling’. 

‘Aflevering’ op de parkeerplaats

Na pogingen van Kunstveiling.nl om het schilderij te laten leveren en herhaaldelijke telefoontjes van de kunsthandelaar maakt ‘Dave’, een zogenaamde neef van de verkoper, een afspraak met de kunsthandelaar voor levering op vrijdag 13 november. Dit gaat gebeuren op een parkeerplaats bij een restaurant in Apeldoorn. De Australische verkoper zal erbij zijn, maar omdat hij het Nederlands niet goed machtig is laat hij zich bijstaan. Maar als de kunsthandelaar arriveert is de Australiër er niet en heeft ‘neef Dave’ het schilderij niet bij zich. Wel collega-journalisten van de sportjournalist, met camera’s van het programma Undercover in Nederland, om zo onder levering vandaan te komen. De kunsthandelaar krijgt te maken met overvaljournalistiek, een methode die volgens de journalistieke code pas het gevolg hoort te zijn van normale ‘vraag en wederhoor’ en uitsluitend bij misstanden. Dat is onder journalisten de norm, die hier omzeild wordt. Simonis & Buunk heeft geen aanbod tot extra wederhoor gekregen, zoals NRC suggereert. Sterker, in de uitzending op SBS 6 vraagt de kunsthandelaar of hij ‘nog iets mag zeggen’, maar wordt hem de mond gesnoerd door de presentator. Er is in het programma vrijelijk met fragmenten geknipt en geplakt. 

Omgekeerde wereld

Na de undercoveractie slaat de sportjournalist verder om zich heen, beklaagt zich waar hij kan en nam aldus een collega-journalist in de arm om zijn eenzijdige verhaal kracht bij te zetten met camerawerk en al. Hij schrijft de beroepsverenigingen van de kunsthandelaar ‘met toestemming van de directie van de NOS’, zijn werkgever. Hij stimuleert de Australiër en een ander om klachten in te dienen. De beroepsverenigingen krijgen ongerijmde klachten te verwerken en worden voor ‘de revanche van de sportjournalist’ aan het werk gezet. De verenigingen worden ook gevolgd door het undercoverprogramma dat ten strijde zegt te trekken voor het fatsoen. Fatsoen?

De ‘klachten’ kunnen zo ook moeilijk neutraal en onpartijdig behandeld worden, terwijl de kunsthandelaar de klachten ‘ongerijmd’ vindt. Er is immers contractbreuk, uitlokking tot contractbreuk, overvaljournalistiek, valse aangifte en in klachten vermomde wraaknemingen. De zaak wordt volledig omgedraaid. De werkelijkheid op zijn kop.

Kort geding en beslagleggingen

Het wordt een rel. De verkoper kiest partij voor de bekende sportjournalist die bovendien nu iets meer wil betalen. De Australiër pleegt samen met de sportjournalist een evidente contractbreuk en wanprestatie. De sportjournalist belooft hem de juridische kosten voor zijn rekening te nemen. Maar ook de schade? De boetes? Omdat de kunsthandelaar het schilderij graag geleverd ziet, maakt hij opnieuw een afspraak met de verkoper. Opnieuw weigert de verkoper tot levering over te gaan.

De veiling maakt een verklaring op dat de kunsthandelaar de enige rechtmatige koper is en dat het samenspannen, buiten de veiling om, tussen verkoper en journalist verboden is en contractbreuk natuurlijk ook. Er volgt een beslag via de rechtbank Zutphen. Maar de deurwaarder vindt bij de huiszoeking geen schilderij in de woning van de verkoper, ‘het vogeltje is gevlogen’.  Het is zogenaamd veilig gesteld ‘bij de politie’ maar wie gelooft dat? De politie laat zich nooit voor een civiele zaak voor een karretje spannen.

‘Huisvredebreuk’ van de deurwaarder

De verkoper wordt door de sportjournalist aangespoord om aangifte te doen tegen de kunsthandelaar, omdat hij veroorzaakte ‘dat er zo bij het invallen van de avond’, zoals hij stelt, ‘door de deurwaarder huisvredebreuk is gepleegd’. Huisvredebreuk op last van de rechtbank, een novum! De aangifte komt. Maar met vele onjuistheden: de kunsthandelaar wordt beticht van fraude, criminaliteit en poging tot oplichting. Een valse aangifte – dat is een misdrijf. De verkoper en de sportjournalist maken er een sport van om de kunsthandelaar in een kwaad daglicht te plaatsen.

In een kort geding bepaalt de voorzieningenrechter dat er van uitgegaan moet worden dat er een geldige koopovereenkomst tussen verkoper en kunsthandelaar is gesloten en dat deze koopovereenkomst niet ‘buitengerechtelijk vernietigd’ verklaard kan worden door het vierminuten gesprek van de sportjournalist en de medewerker-kunsthandelaar. Het zogenaamde taxatiegesprek op 2 november 2020, vlak voor het moment dat de verkoper besluit het bod van de kunsthandelaar te aanvaarden. De voorzieningenrechter hecht met name aan het argument dat de verkoper en de kopende kunsthandelaar geen contact met elkaar hebben gehad anders dan via de bemiddelende kunstveiling. Zoals het hoort. Er volgen drie beslagleggingen, direct n.a.v. de eerder genoemde tv-uitzending van RTV Drenthe waar het schilderij zichtbaar in de woonkamer hangt, maar telkens is het schilderij niet ter plaatse – zelfs niet als politie, deurwaarder en slotenmaker ter plaatse zijn.

Waar het schilderij van Jan Altink nog te zien is in de uitzending, in zijn huis de kop van Drenthe, is het bij de beslaglegging nergens te bekennen. Hij vertelt dat het ’terug naar de eigenaar’ is, de ‘stroman’ in Beilen, die het schilderij ook betaalde. De kunsthandelaar rijdt direct naar deze man, maar de ‘stroman’ verzekert het schilderij beslist niet te bezitten…

De beroepsverenigingen

De Federatie TMV (Taxateurs, Makelaars Veilinghouders) en de Koninklijke Vereniging Handelaren in Oude Kunst krijgen de klachten op hun bord over de kunsthandelaar, die behoort tot één van de oudste leden van de verenigingen en oud-bestuurslid is van de KVHOK. Zij krijgen van de sportjournalist de mededeling dat Alberto Stegeman straks zal monitoren. De TMV delegeert klachtbehandeling aan een speciale onafhankelijke stichting Kenniscollege Roerende Zaken (KRZ). De voorzitter van deze stichting, mr. R. Meppelink, roept een speciale ‘tuchtcommissie’ in het leven, bestaande uit drie leden. 

Terwijl de kunsthandelaar zich weert met verweerschriften en producties, vereist hij van de verenigingen een zéér zorgvuldige behandeling van de ingediende klachten. Hij waardeert TMV en KVHOK, maar stelt vragen over de tuchtcommissie. Zo verzoekt hij de arbiters van de stichting die de arbitragecommissie samenstelt om hun WA-polis, iets dat ook alle leden van de TMV sinds 2021 verplicht moeten hebben. Die geeft of heeft Stichting KRZ niet. Ook blijkt een bevriende collega één van de arbiters te zijn; dit staat onafhankelijkheid in de weg. Bovendien negeert voorzitter mr. R. Meppelink bijna stelselmatig de termijnen van het reglement. In Undercover in Nederland wordt gesteld dat de verenigingen zich bedreigd hebben gevoeld door de kunsthandelaar. Dit lijkt echter mede onder invloed van het tv-programma veroorzaakt, eerder dan door weerstand en niet-meewerken van de kunsthandelaar. 

De kunsthandelaar/taxateur hecht er aan de relatie en buitengewoon goede reputatie te benadrukken van de recent afgetreden voorzitter van het hoofdbestuur TMV, de heer mr. Paul Kerckhoffs, die hij al ruim 37 jaar kent bij de Federatie TMV. 

 

De sportjournalist die met iPhone alles filmt en roept naar politie, deurwaarder en notaris-gemachtigde: ‘Alles wordt op SBS6 uitgezonden’, 2 juli 2021.

Tot slot

Het schilderij zal uiteindelijk naar de rechtmatige koper – de kunsthandelaar – komen, al kost het wat meer. Want de geclaimde schadevergoeding uit de contractbreuk van de samenspannende heren is hoog. Er zullen nog verschillende procedures volgen die de kunsthandelaar aanspant omdat hij dit met veel vertrouwen tegemoet ziet.

Eigenlijk hoort zo’n bont avontuur niet bij fine art en goede smaak. Maar misschien wel bij Jan Altink, de veel vervalste, markante meester die de naam voor ‘de Ploeg’ bedacht. De Ploeg woelt het Groninger land om, tot in de kop van Drenthe…